วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ที่3

1.     เพราะเหตุใด เราจึงควรเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมของสังคมโลก
-จะทำให้เรารู้ถึงสถานกราณ์โลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน
  รู้ถึงความเป็นมาของโลก
2.     ค่านิยมเกี่ยวกับเพศสภาพในสังคมโลกตะวันออกและโลกตะวันตกแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบายพอสังเขป
-สังคมมนุษย์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย มีการให้ความสำคัญกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมากขึ้น มีการยอมรับในเรื่องสิทธิมนุษยชน การเคารพซึ่งความเป็นคนของแต่ละคน เกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตแบบเกษตรให้เป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรม ฯลฯ ส่งผลให้ผู้หญิงส่วนหนึ่งได้รับโอกาสในด้านต่างๆมากขึ้น ถึงกระนั้นความแตกต่างทางเพศนี้ ได้ก่อให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว ได้ใช้ความคิดรวบยอดที่ชื่อว่า เพศสภาวะ(gender) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่สำคัญ
ความแตกต่างของคำว่า เพศ(sex) และ ความเป็นเพศหรือเพศสภาวะ(gender)นั้น ได้ถูกจำแนกอย่างชัดเจนในการประชุมเชิงปฏิบัติการของกองทุนสหประชาชาติเรื่อง Gender, Population and Development ในปี 1996
[2] โดย
เพศ (Sex) หมายถึง เพศที่กำหนดขึ้นโดยธรรมชาติ และเป็นข้อกำหนดทางสภาวะทางชีววิทยาซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ (ยกเว้นการผ่าตัดแปลงเพศ ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้เพียงบางส่วน) โดยบุคคลที่เกิดมามีเพศเป็นหญิงหรือเป็นชาย มีหน้าที่การให้กำเนิดและมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน อาทิ มนุษย์เพศหญิงเท่านั้นที่สามารถตั้งครรภ์และคลอดบุตรได้ ขณะที่มนุษย์เพศชายจะมีส่วนในการให้กำเนิดโดยเป็นผู้ผลิตอสุจิที่จะผสมกับไข่จากเพศหญิง
3.     สื่อมีอิทธิพลต่อการสร้างค่านิยมของคนในสังคมอย่างไร จงวิเคราะห์
--เห็นแก่ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัว   การเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 จนถึงต้นศตวรรษที่ 21 ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ โดยมีการสื่อสารไร้พรมแดนเป็นเครื่องมือทำลายข้อจำกัดทางการสื่อสารของทุกคนในโลก จึงไม่แปลกอะไรที่สื่อสารมวลชนเป็นช่องทางอันทรงพลังในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนปลูกฝังความเชื่อ ทัศนคติต่างๆ ให้แก่คนในสังคมได้เรียนรู้ จนอาจกล่าวได้ว่า 30 กว่าปีที่ผ่านมาสาขานิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน เป็นที่รู้จักกันดีในสังคมไทย เพราะบุคลากรที่มีความรู้ในสาขาวิชาชีพนี้จะมีโอกาสเป็นนักสื่อสารมวลชนที่สามารถเป็นผู้ส่งสารไปยังกลุ่มผู้รับสารจำนวนมากที่รอคอยเสพสื่อได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น