วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ที่7

1. เพราะเหตุใดนักเรียนจึงต้องรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก
-เพราะทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญต่อเรามาก
2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวทางอย่างไร
-1) กำจัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่า
2) ดูแลรักษาทรัพยากรที่หายากหรือมีน้อย ให้อยู่ในสภาวะที่มากพอเสียก่อนจึงจะให้ใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ได้
3) ผู้ใช้ทรัพยากรทั้งหลายควรตระหนักอยู่เสมอว่า ทรัพยากรแต่ละอย่างจะมีความสัมพันธ์ต่อกันยากที่จะแยกจากกันได้
4) การเพิ่มผลผลิตของพื้นที่แต่ละแห่งควรจะต้องทำ
5) ต้องพยายามอำนวยให้สภาวะต่าง ๆ ดีขึ้น
3. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมีองค์ประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง และมี
-ความจำเป็นต่อสังคมปัจจุบันอย่างไร
                1. มีความต่อเนื่องของเผ่าพันธุ์มนุษย์บนโลก โดยมีการให้กำเนิดชีวิตใหม่ และผู้ที่เกิดใหม่สามารถอยู่รอด เติบโต มีลูกหลานสืบเนื่องไปในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
                2.
สามารถรักษาปริมาณสำรองของทรัพยากรทางชีวภาพและสามารถให้ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน
                3.
มีจำนวนประชากรคงที่
                4.
สามารถจำกัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
                5.
เป็นการพัฒนาในระดับจุลภาค และในรูปของการพึ่งพาตนเอง
                6.
สามารถรักษาระบบนิเวศและสภาพของสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น