วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ที่4

1. ความเป็นธรรมในสังคมโลกจะเกิดขึ้นได้นั้น คนในสังคมต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร
-ใครทำผิดก็ว่าไปตามผิด
-ไม่เห็นแก่ฝ้ายใดฝ่ายหนึ่ง
2. ความไม่เป็นธรรมในสังคมมีสาเหตุหลักมาจากอะไรบ้าง อธิบายพอสังเขป
-การเห็นแก่ตัวในสังคมทั้งในครอบครัวและประเทศชาติ
3. นักเรียนคิดว่า สังคมที่มีความยุติธรรม มีลักษณะอย่างไร
- ควรมีแต่คนดีอยู่ในสังคม
-มีความไม่เห็นแก่ตัวและสังคมนั้นน่าอยู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น