วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ที่6

1. ปัญหาความขัดแย้งระดับประเทศที่เกิดขึ้นในสังคมโลกมีอะไรบ้าง และเป็นอย่างไร จงอธิบาย
-การขัดแย้งทางวัฒนธรรม (Cultural Conflict)
การแพร่กระจายวัฒนธรรมและการสังสรรค์ทางวัฒนธรรมอาจสร้างความขัดแย้ง ถ้าสมาชิกในกลุ่มไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน โดยปกติกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และภาษาพูดร่วมกันมักจะไม่มีความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นเมื่อมีการปะทะสังสรรค์ของวัฒนธรรมที่ต่างกัน การปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมนี้เกิดจากการแพร่กระจายของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งหรือทั้งสองชุด ทั้งนี้อาจเกิดจาก
(1) การอพยพย้ายถิ่นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้ามาสู่อาณาบริเวณที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมอื่นอยู่แล้ว ถ้าการอพยพย้ายถิ่นนี้ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นมิตรก็จะเกิดความขัดแย้งได้
(2) การขยายดินแดนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อเสริมอาณาเขตของตนซึ่งมีผลในการรุกรานกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนแล้ว ทั้งนี้รวมทั้งการยกทัพไปสู้รบกันดังเช่นสงครามสมัยโบราณ
(3) การล่าอาณานิคมของสังคมตะวันตก โดยกลุ่มที่มีอำนาจสามารถเข้าไปครอบครองและเผยแพร่วัฒนธรรมของตนด้วย
(4) นอกจากนี้ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมอาจเกิดจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมโดยการสื่อสาร ถ่ายทอดผ่านสื่อมวลชน ระบบการศึกษา และเทคโนโลยีต่างๆ

2. นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลของชาติของเราหรือไม่ อย่างไร
-มีอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรม เช่นการแต่งตัว ค่านิยม เป็นต้น
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา นักเรียนมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับปัญหานี้
-เชื่อมความสัมพันธ์กับต่างประเทศให้มากขึ้น
ไม่ดูถูกทางด้านเชื้อชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น